กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้นของผู้ทำแบบสำรวจ

สำหรับผู้ต้องการทำแบบสำรวจ (ทั่วไป)

โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ข้าพเจ้ายินยอมให้มูลนิธิออทิสติกไทย จัดเก็บข้อมูลส่วนตัว รวมถึงการส่งต่อข้อมูลต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์อันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายด้านคนพิการ ด้านสุขภาพและด้านการศึกษา ทั้งนี้การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๙